Vår forskning

Pågående forskningsprojekt

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE)

SOLVE är ett nationellt kompetenscentrum finansierat till lika delar av akademi, näringsliv och Energimyndigheten. Målet med kompetenscentret, som leds av Uppsala universitet, är att utveckla kunskap som främjar och upprätthåller tillväxten av solcellsmarknader i Sverige, sprida denna kunskap inom ett brett nätverk av aktörer inom solelområdet, samt främja utbildning av experter med goda kontakter inom näringsliv och industri. Avdelningen för byggteknik och byggd miljö deltar med en doktorand och flera forskare inom byggnads- och elnätsintegration och storskalig utbyggnad av solel. 
Läs mer om kompetenscentret SOLVE

Dynamiska mobiltetsnudgar: utformning av hållbara urbana mobilitetsbeteenden i realtid med användargenererad publik öppen data

DyMoN kommer att ge en gedigen konceptuell och empirisk förståelse för potentialen att kombinera realtids-, användargenererad och allmänt tillgängligt miljö- och transportdata med nudging-metoder för att främja hållbara urbana mobilitetsbeteenden. Projektet kommer att undersöka hur man utformar effektiva nudging-strategier, samtidigt som man säkerställer integritet och inkludering av medborgarna i smarta städer. DyMoN fokuserar på aktiv mobilitet i Salzburg och Uppsala, med speciell fokus på större städer som Frankfurt. 
Läs mer om DyMoN-projektet (på engelska)

Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet

Långsiktigt och kontinuerligt underhåll kan vara mer hållbart och lämpligt för kulturhistoriska byggnader jämfört med omfattande renoveringar, dels för att bevara värdet på sådana byggnader, dels för att minska energianvändningen. Trots detta finns begränsat kunskapsunderlag om detta och därför är syftet med projektet att genom utvärdering och jämförelse av olika renoveringsstrategier ge ökad förståelse för en kontinuerlig underhållsprocess för hållbar renovering av kulturhistoriska byggnader.
Läs mer om projektet ”Livscykelbedömningar för hållbart underhåll och renovering av det byggda kulturarvet” (på engelska)

Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering 

Gotland har goda förutsättningar för produktion av sol- och vindkraft och för omställning till ett hållbart energisystem. Syftet med det här projektet är att undersöka möjligheterna för ett 100% förnybart energisystem på ön. I ett delprojekt om energianvändning utvecklas en spatio-temporal stadssimuleringsmodell för Gotland, med hjälp av flera olika metoder i forskningsfronten. Förutom studier av det nuvarande energibehovet utvecklas scenarier för Gotlands framtida energibehov samt alternativ för att reducera energianvändningen.
Läs mer om projektet ”Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering”

Ökat nätutnyttjande med kombinerade sol- och vindkraftsparker

Projektet syftar till att kartlägga de mest resurseffektiva platserna för kombinerade sol- och vindkraftsparker i Sverige. Det ska också genom högupplösta mätningar vid nätstationer i anslutning till sol-, vind- och hybridparker öka förståelsen för hur elnätet, samt komponenter däri, påverkas. Med ökad andel sol- och vindkraft i elsystemet blir det allt viktigt att prognostisera produktionen. Genom att samla in valideringsdata kan därför skillnaden i prognosfelet studeras för en hybdridpark kontra separata sol- och vindkraftsparker.
Läs mer om projektet ”Ökat nätutnyttjande med kombinerade sol- och vindkraftsparker” (på engelska)

Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller

För att genomföra den energiomställning som krävs för att uppnå de nationella och globala klimatmålen behövs nya och innovativa energitekniska systemlösningar. I det här projektet utvecklas en form av integrerad virtuell testbädd som ger möjligheten att på ett tidigt stadium i planeringsprocessen utreda effekter av ny energiteknik och nya systemlösningar i både befintliga och nya stadsmiljöer. Den virtuella testbädden kommer att integreras med Uppsala kommuns GIS-baserade verktyg och testas i skarpt läge på hela stadens existerande bebyggelse samt på nya stadsbyggnadsprojekt.
Läs mer om projektet ”Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade digitala modeller”

Simulerings- och optimeringsbaserad analys för att stödja utformning av byggnader med nettonollenergibalans över livscykeln

Exergigemenskap – att säkra resurseffektivitet i energisystem 

Våra avslutade projekt

Senast uppdaterad: 2023-11-10