Avslutade projekt

2021

Smarta elbilsladdningsstrategier för optimal solel-elbilsfördelning för öka den kombinerade värdkapaciteten i distributionsnätet

Projektet är en fortsättning på Reza Fachrizals doktorandprojekt, där smarta laddningsmodeller för elbilar i ett enskilt bostadshus och ett samhälle har tagits fram, och utvärdera dess inverkan på distributionsnätets prestanda och värdkapaciteten Som en fortsättning kommer det föreslagna projektet även att utökas till arbetsplatsladdstationer i städer och dess inverkan på stadsnätet kommer också att utvärderas. 

Läs mer om projektet "Smarta elbilsladdningsstrategier för optimal solel-elbilsfördelning för öka den kombinerade värdkapaciteten i distributionsnätet" (på engelska)"

Solbruksplaner för system- och resurseffektiv utbyggnad av solelproduktion

Många solcellssystem ansluts till lokala eldistributionsnät. En viktig fråga är var systemen bör placeras och anslutas för maximal resurs- och systemeffektivitet. I det här projektet utvecklas en metod för upprättande av så kallade solbruksplaner genom att vidareutveckla solkarteringsmetodik och kombinera denna med geografiska data för andra relevanta parametrar. En fallstudie för Herrljunga kommun visar att en välplanerad anslutning av solparker har en avgörande betydelse för utnyttjande av befintlig infrastruktur.

Läs mer om projektet "Solbruksplaner för system- och resurseffektiv utbyggnad av solelproduktion"

Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden

Projektet Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden visar vilken roll fjärrvärmen kan ha i framtidens bostadsområden, både utifrån ett resurseffektivitetsperspektiv och med hänsyn till globala koldioxidutsläpp. Särskilt har kombinationen fjärrvärme och lokal elproduktion genom solceller undersökts. Projektet lyfter också vikten av att använda rätt och definierade begrepp för att bedöma energi- och klimatprestanda.

Läs mer om projektet "Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden"
 

2020

Prognostisering för styrning av lokalt batterilager

Forskningsprojektet som leds av RISE syftar till att utreda förutsättningarna för hur lokala batterilager ska utformas och användas i småhus. Målet med projektet är att bidra med ökad kunskap för lokal energilagring i batteriet – hur det ska styras och vilka externa tjänster som kan erbjudas. Data från lastprofiler i småhus sorteras in i kluster och därefter modelleras respektive klusters typprofil med ett solel- och batterisystem. Batteristyrningen i modelleringen bygger bland annat på datainlärningsmodeller (AI) för prognostisering av elektrisk last och PV-generering för att ge optimal i- och urladdning.

Läs mer om projektet "Prognostisering för styrning av lokalt batterilager"
 

Senast uppdaterad: 2022-08-24