Solbruksplaner för system- och resurseffektiv utbyggnad av solelproduktion

I det här projektet har en metodik för att underlätta resurs- och systemeffektiv utbyggnad av solelproduktion tagits fram. Genom en fallstudie på Herrljunga kommun och det lokala elnätet visas hur solbruksplaner kan utformas i samverkan mellan kommun och elnätsbolag. Projektets slutmål har varit att utveckla och demonstrera en metodik för upprättande av solbruksplaner, där speciellt gynnsamma lägen för solelproduktion identifieras, inte bara utifrån potentiell elproduktion utan även från förutsättningar vad gäller markutnyttjande och elnät. Detta har gjorts genom samtidig geografisk kartering och analys av potentiell solelproduktion på tak- och markbaserade solcellssystem, elnätets utbredning och kapacitet, skyddsvärd mark och bebyggelse och intresseområden för tätortsutbyggnad.

Projektet har resulterat i en generell metodik för solbruksplaner där tillgängliga ytor för solcellssystem identifieras och länkas till lämpliga nätstationer i det lokala mellanspänningsnätet. Fallstudien för Herrljunga kommun visar att andelen ytor som är tillgängliga, tillräckligt stora och belägna tillräckligt nära en lämplig nätstation är förhållandevis liten, speciellt för större solparker, vilket visar nyttan med solbruksplaner. Projektet visar också att en välplanerad anslutning av solparker, där val av geografisk placering och anslutningspunkt sker med omsorg, kan göra att antalet anläggningar som kan anslutas utan behov av nätförstärkningar eller andra åtgärder i nätet är många gånger högre än vid oplanerad utbyggnad och anslutning.

En kartbild med ett inringat område ca 3 km i diameter med markeringar av det som framgår av bildtexten.
Exempel på markytor (polygoner) och närbelägna nätstationer (cirklar) som är möjliga för anslutning av olika stora solcellsparker (1, 3 respektive 5 MW). Från fallstudien för Herrljunga kommun.

Slutrapport

Slutrapport hittar du på Energimyndighetens webb

Finansiär

Energimyndigheten


Tidsperiod 

2018-2021

Organisatoriska projektmedlemmar

Uppsala universitet, Herrljunga Elektriska, Herrljunga kommun

Projektledare 

Joakim Widén

Projektmedlemmar

  • Joakim Widén, UU 
  • David Lingfors, UU 
  • Oskar Lindberg, UU 
  • Alfred Birging, UU
  • Irene Almenar Molina, UU
  • Anders Manikoff, Herrljunga Elektriska
  • Thomas Erikson, Herrljunga Elektriska
  • Maja Sallander, Herrljunga kommun
Senast uppdaterad: 2023-06-26