Flexibilitet och energieffektivisering i byggnader med solel och fordonsladdning

I detta projekt kommer ett antal verktyg att utvärderas med syfte att se hur de kan bidra till en ökad flexibilitet och ett bättre utnyttjande av den decentraliserade solel-genereringen. Projektet bygger vidare på två tidigare projekt där kombinationen solel och batterilagring har studerats utifrån ett småhusperspektiv, med utgångspunkt att öka utnyttjandegraden av solelen och minska förlusterna i byggnaden genom att använda lagring och lastförflyttning. Målet med detta projekt är att studera hur olika systemlösningar, kombinationer av systemlösningar samt styrning kan bidra till ökat utnyttjande av solel, vilka faktorer som är avgörande för att få ett sådant system effektivt samt

vilka verktyg som kan användas för att öka systemets flexibilitet och potentialen för dessa. Bland annat kommer intern växel- och likströmsförsörjning i byggnaden, i kombination med lagring (termiskt och elektriskt), lastförflyttning samt solelprognostisering och lastprediktering studeras

Finansiärer

Energimyndigheten

Tidsperiod

2020-09-01 – 2023-12-31

Organisatoriska projektmedlemmar

  • RISE
  • Uppsala universitet
  • Cell Solar Nordic AB
  • Chalmers
  • Derome AB
  • EQUA Solutions AB
  • Herrljunga Elektriska AB
  • Trä-& möbelföretagen
  • WILO Nordic AB

Projektledare

Patrik Ollas (RISE)

Projektmedlemmar från Uppsala universitet

Joakim Munkhammar och Âzeddine Frimane 

Senast uppdaterad: 2022-02-17