Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden

Huvudmålet med projektet ”Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden” har varit att med ett vetenskapligt angreppssätt påvisa fjärrvärmens möjligheter i framtida bostadsbyggandet utifrån resurseffektivitet och globala koldioxidutsläpp. Ett speciellt fokus har lagts på kombinationen fjärrvärme och solceller där syftet med solcellstekniken är att med lokal produktion av el kompensera för använd el och fjärrvärme på områdesbasis.

Det blivande bostadsområdet Näringen i Gävle kommun har valts som referensområde då området ska genomgå en stadsomvandling från industriområde till att bli ett område med 6000 nya lägenheter.

Resultaten visar att det är möjligt att nå netto-nollutsläpp av koldioxid inom ett bostadsområde genom att låta lokal elproduktion kompensera den inom området använda elen och fjärrvärmen. Det påvisas också att om fjärrvärmesystemet har låga koldioxidutsläpp så kan netto-nollutsläpp av koldioxid på områdesbasis förenklas till att det krävs mer lokal elproduktion än total elanvändning inom området. För att nå netto-noll utsläpp behöver också bebyggelsen blandas så att punkthus med en relativt hög elanvändning förhållande till tillgänglig takyta för en solcellsanläggning kompenseras med låga bostäder med en relativt låg elanvändning förhållande till tillgänglig takyta för en solcellsinstallation.

Vikten av att bostadsområden har netto-noll koldioxidutsläpp ur energisynpunkt kan dock ifrågasättas. Att varje tillgänglig takyta ska användas för solceller ger inte en kostnadsoptimal solcellsproduktion. Dessutom visar en problematisering av begreppet klimatneutralitet visar att begreppet är olämpligt att använda då det innefattar fler aspekter än koldioxidutsläpp och gör det därför svårt att beräkna.

Finansiärer

Future Heat

Tidsperiod

2019-12-02 – 2021-06-30

Projektledare

Mattias Gustafsson från Högskolan i Gävle

Projektmedlemmar

  • Mattias Gustafsson från Högskolan i Gävle
  • Magnus Åberg från Uppsala universitet
  • Petter Berner Wik från Gävle Energi

Publikationer

Fjärrvärme i framtidens hållbara bostadsområden (en rapport i pdf på energiforsk.se)

Senast uppdaterad: 2023-06-26