Forskning

Vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik finns två forskningsprogram: Industriell teknik och Byggteknik och byggd miljö. Vi deltar också i ett antal större satsningar och nätverk inom forskning.

Industriell teknik

Industriell teknik är ett ingenjörsämne som handlar om värdeskapande; hur varor och tjänster utvecklas, produceras och säljs. Industriell teknik är att möjliggöra tekniken; en brygga mellan ingenjörers arbete med att utveckla, producera och sälja produkter med allt högre teknik- och kunskapsinnehåll. 

Inom forskningsprogrammet Industriell teknik bedrivs forskning som närmar sig olika aspekter av industriell utveckling; sådant som innovationsprocessers dynamik, entreprenörskap, industriell ledning och organisation, och affärsutveckling är några av våra huvudområden.

Industriell teknik

Byggteknik och byggd miljö

Byggteknik och byggd miljö är ett ämne som handlar om utformning, drift och förvaltning av god byggd miljö liksom ökad kunskap om och utveckling av hållbara tekniska system för den byggda miljön. Ämnet inkluderar allt från enskilda byggnader och byggnadsdelar till hela städer och samhällen, deras energi- och resursbehov, liksom samverkan mellan den byggda miljöns tekniska system och andra samhällssystem.

Inom forskningsprogrammet Byggteknik och byggd miljö bedrivs för närvarande forskning inriktad mot energi i byggnader och bebyggelse. Exempel på forskningsområden är solenergi i bebyggelse, energimodellering av byggnader på stadsnivå, urbana termiska system och matematisk modellering av spatiotemporala processer i städer.

Byggteknik och byggd miljö

Särskilda satsningar och nätverk där vi deltar

InnoEnergy

InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla entreprenörskap och företag inom energi och hållbarhet. Detta görs genom master- och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik deltar på olika sätt i flera av InnoEnergys verksamheter inom utbildning och forskning.

STandUP for Energy

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper inom fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem – de globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning. För att den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv på energisystem. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik bedriver forskning finansierad av STandUP for Energy.

Senast uppdaterad: 2022-11-03