Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (Gotland)

Programmet vänder sig till dig som i första hand vill arbeta med utvecklings- och förbättringsarbeten inom företag och organisationer. Du får en branschoberoende utbildning som ger dig en bred kunskap om verksamhetsutveckling.

Du får lära dig strukturerade arbetssätt, metoder och får en ökad förståelse för hur organisationer och företag fungerar. Kunskaperna resulterar i att du blir effektivare i ditt arbete, bättre i ditt ledarskap samt att du skall kunna öka effektiviteten och kundtillfredsställelsen inom företag och organisationer på ett hållbart sätt, oavsett bransch.

Du kan välja om du vill läsa Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring på Campus Gotland i Visby. 

OM PROGRAMMET

Basen i programmet utförs av kurser inom kvalitetsutveckling där du studerar arbetssätt, metoder och verktyg för verksamhetsutveckling. På så sätt kommer du att systematiskt kunna identifiera problem, analysera och förbättra processer och arbetssätt samt upprätthålla nivån på de förbättrade processerna och arbetssätten.

Förbättringskunskaperna byggs på med bland annat företagsekonomi och juridik. Genom företagsekonomin kommer du bland annat att lära dig att planera, kalkylera, redovisa och utvärdera det ekonomiska utfallet av en verksamhet, samt att skapa goda relationer med kunder. Juridiken kommer att ge dig grundläggande kunskaper i civilrättens centrala delar, samt översiktlig kunskap i straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt och EG-rätt.

Eftersom stora delar av verksamhetsutvecklingen i näringslivet sker i projektform läggs även stor vikt vid projektmetodik och projektledning. Att arbeta med förbättrings- och utvecklingsarbeten och projekt innebär även att arbeta med eller leda en grupp av människor. Därför kommer du även att ingående studera gruppdynamik och ledarskap med bland annat kommunikation och mångfald så att du får ökad förståelse för hur du själv, individer och grupper fungerar och hur ledarskapsproblem i samband med förbättrings- och utvecklingsarbeten kan lösas.

EXAMEN

Programmet leder till en teknologie kandidatexamen med industriell teknik som huvudområde.

OM UNDERVISNINGEN

Programmet innehåller flera olika typer av undervisningsformer; föreläsningar, seminarieövningar, självstudier, inlämningsuppgifter, laborationer och verklighetsanknutna projekt som genomförs hos företag och organisationer. Du kommer att få jobba enskilt, i par och i grupp i olika konstellationer under programmets gång. Du kommer också att få en akademisk grundkompetens som innebär att du får förståelse för hur teori och forskning bidrar till kunskap och utveckling. Gästföreläsare används under hela utbildningen för att förmedla hur verksamheter och metoder fungerar i praktiken. Du kommer också att få jobba med projektarbeten som sker i samarbete med värdföretag, där du får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt.

Ett viktigt inslag är att du reflekterar över det du har lärt dig genom teori och tillämpning, antingen själv eller tillsammans med dina kurskamrater. Om du är yrkesverksam kommer du att ha möjlighet att göra stora delar av tillämpningen i din egen organisation vilket ger en konkret nytta tillbaka till organisationen.

Examinationen sker genom tentor, kortare skriftliga prov, inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, laborationer, seminarier och projektarbeten.

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig som främjar god kontakt mellan studenter och lärare, här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna.
 

STUDERA UTOMLANDS

Genom universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Varför inte läsa ditt biområde under våren år två utomlands? Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis.

Last modified: 2021-05-12