LEAPFROG - Innovationsledning för samhällsomställning

LEAPFROG driver flera forskningsprojekt i samarbete med samhällsaktörer för att bidra till en innovativ omvandling av samhället - mot ökad hållbarhet. Fokus i många forskningsprojekt är samverkan med offentliga organisationer. Arbetet bygger till stor del på aktionsforskning och det övergripande syftet är att öka offentliga organisationers förmåga att innovativt öka sina bidrag till en hållbar framtid. 

Se vår film, ett exempel på förändringssamarbete med Brasilien:

Pågående forskningsprojekt

Klimatneutrala Uppsala 2030

Uppsala har i ett Klimatkontrakt 2030 åtagit sig att bli en hållbar kommun år 2030. I en välförankrad klimatfärdplan tillsammans med kommunens översiktsplan stakas vägen ut för att nå klimatneutralitet 2030 och klimatpositivitet 2050. I detta projekt ska Uppsala kommun stärka förmågan att förverkliga de mål, åtaganden och åtgärder som Klimatkontrakt 2030 stipulerar. På så sätt kommer Uppsala fortsätta utveckla arbetssätt som engagerar och mobiliserar aktörer inom hela kommunen.
Läs mer om projektet Klimatneutralt Uppsala 2030 (på engelska).

Systemdesign i verksamhetsutveckling

Äldre kvinna får kärlekstecken från sitt barnbarn genom fönsterruta under coronatid.Detta projekt är ett aktionsforskningsprojekt som bidrar till att skapa ny kunskap om, och samtidigt stödjer, regioner och kommuners förmåga att utveckla verksamhet i gränslandet mellan kommunens och regions ansvarsområden. 

Läs mer om projektet kring systemdesign i verksamhetsutveckling (på engelska).

Innovations- och designutbildning med den brasilianska offentliga sektorn för en hållbar utveckling 

Illustration med texten Design Thinking. RED4SUS-programmet syftar till att bidra med kompetensutveckling för offentliga tjänstemän i den statliga regeringen i Rio Grande do Sul i Brasilien. Detta genom att använda Design Thinking-metod och att ge dem möjlighet att leda kreativa processer, vilket är nödvändigt för att nå målen för Agenda 2030. Programmet är ett samarbete mellan Uppsala University, Universidade Federal do Rio Grande do Sul och Escritório de Desenvolvimento de Projetos i Rio Grande de Sul och Svenska institutet.
Läs mer om projektet kring hållbar utveckling i den brasilianska offentliga sektorn (på engelska).

Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning 

Projektets syfte är att öka kunskapen om hur energigemenskaper kan användas som redskap för att planera för en mer inkluderande, jämlik och effektiv energiomställning. Vi kommer att undersöka möjligheter, begränsningar och komplikationer vad gäller energigemenskaper. Vi kommer att utveckla praktiska råd för samhällsplanerare och därmed bidra till ökad kvalitet i beslutsfattandet vad gäller energiomställningen i Sverige. Projektet involverar forskare inom samhälls- och teknikvetenskaper vid Uppsala universitet och samhällsplanerare vid Uppsala kommun. I projektet har vi arbetat med medborgarforskning tillsammans med flera tusen skolelever runt om i Sverige. Se dessa filmer som presenterar medborgarforskningen: Rekrytering av medborgarforskning och återkoppling till medborgarforskarna
Läs mer om projektet Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning (på engelska)

IoT Implementering

IoT-lösningar är viktiga i arbetet med att skapa en effektivt och nära trygghetsupplevelse hos medborgarna. Det behövs dock mycket mer kunskap om hur IoT- lösningar kan implementeras och förbli hållbara för att befrämja individens hälsa och välbefinnande. Detta projekt syftar till att identifiera hinder och underlättande faktorer för implementering av IoT-lösningar. Därmed skapas förutsättningar för bättre nyttjande av IoT- baserad teknik.
Läs mer om projektet "IoT Implementering".

Implementering av stegvis vårdmodell för psykosociala insatser inom psykisk hälsa i primärvården

Ett av de största hindren för att innovativa idéer utvecklar sjukvården i praktiken verkar vara svårigheter i genomförandefasen. Innovationer anammas ofta med stor förväntan bara för att misslyckas under implementeringen. Det saknas kunskap om vilka strategier man bör använda vid implementering. Syftet med denna studie är att bättre kunna förstå implementeringskomplexitet för att sedan kunna underlätta införandet av en stegvis vårdmodell inom psykisk hälsa.
Läs mer om projektet "Implementering av stegvis vårdmodell för psykosociala insatser inom psykisk hälsa i primärvården".

Senast uppdaterad: 2022-08-25