Verksamhetsstyrning för hållbar utveckling vid Region Gotland

Hållbar utveckling är centralt i Region Gotlands utvecklingsstrategi 2040. I verksamhetsstyrningen av Region Gotland tillämpas dock en styrmodell där hållbarhet är endast delvis integrerat.  Mot bakgrund av det avser man vid Teknikförvaltningen för första gången och i samverkan med forskarna i detta projekt att under 2022 utveckla, upprätta och driftsätta en hållbarhetsbudget. Denna hållbarhetsbudget skall komplettera befintlig styrmodell och bidra till hållbarhetsstyrningen vid Teknikförvaltningen. Bl.a. skall budgeten omfatta mål och uppföljning av CO2 utsläpp. Projektet kommer att utgöras av regelbundna workshops som deltagarna växelvis ansvarar för att leda. Syftet med dessa är att identifiera vad en hållbarhetsbudget kan innehålla. Vidare hur en budgetprocess för upprättande, uppföljning och analys av budget kan utformas.

Därutöver kommer intervjuer med medarbetare vid Teknikförvaltningen att genomföras. Syftet med dessa intervjuer är bl.a. att undersöka vilka förväntningar medarbetare kan ha på en hållbarhetsbudget - positiva såväl som negativa. Utfallet av intervjuerna kommer att utgöra viktig input i utvecklingen av hållbarhetsbudgetens innehåll och process. Slutligen skall projektet även studera hur väl hållbarhetsbudgeten relaterar till övriga styrverktyg och till den övergripande regionala utvecklingsstrategin.

Finansiärer

Uppsala universitet (Verifiering för samverkan), Åbo akademi, Region Gotland

Tidsperiod

2022-03-01 – 2022-12-31

Organisatoriska projektmedlemmar

Uppsala universitet, Åbo akademi och Region Gotland

Projektledare

Mathias Cöster, Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Projektmedlemmar

  • Mathias Cöster, Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Matti Skoog, Åbo akademi
  • Patric Ramberg, Region Gotland
Senast uppdaterad: 2022-02-24