Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap (Gotland)

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap ger dig en bred kompetens. Du får ingenjörens förmåga att analysera och angripa problem i kombination med kunskaper inom bland annat ledarskap, ekonomi och kvalitetsutveckling. Dina kunskaper blir branschoberoende vilket gör dig efterfrågad både inom traditionell industri och inom tjänsteproducerande företag och organisationer.

OM PROGRAMMET

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap är utformat för att utbilda högskoleingenjörer med de kunskaper och ingenjörsmässiga färdigheter och förhållningssätt som krävs för en framgångsrik karriär inom det industrielltekniska området.

Programmet ger en bred kompetens inom kvalitetsteknik, kvalitetsutveckling, ledarskap, projektledning, kommunikation, marknadsföring, grundläggande kunskaper i matematiska metoder i kvalitetsteknik samt fördjupande kunskaper och färdigheter inom produktionsledning, processledning, change management, produktutveckling och industriellt service management. Du blir en ingenjör med de rätta verktygen för att kunna lösa framtidens problem.

Inom programmet finns ett kontinuerligt samarbete med näringslivet. Du som student får tillämpa dina teoretiska kunskaper praktiskt genom bland annat olika inlämningsuppgifter och projektuppgifter med externa uppdragsgivare. Som avslutning på programmet gör du examensarbetet om 15 högskolepoäng (hp) under den sista terminen. Genom examensarbetet får du möjlighet att visa dina kunskaper och färdigheter som ingenjör samtidigt som du också får tillfälle att knyta närmare kontakter med framtida arbetsgivare.

EXAMEN

Programmet leder till en högskoleingenjörsexamen vilket är en yrkesexamen.

OM UNDERVISNINGEN

Under programmet kommer du att möta flera olika typer av undervisningsformer som föreläsningar, seminarieövningar, räkneövningar, laborationer, självstudier, inlämningsuppgifter och verklighetsanknutna projekt.

Under utbildningen kommer du att göra studiebesök på olika företag och organisationer. Vi arbetar också aktivt med gästföreläsare. På så sätt får du möjligheter till att skapa ett kontaktnät redan under utbildningen. Genom att jobba aktivt med tillämpning av de teoretiska kunskaperna vill vi skapa ett arbetssätt och ett programinnehåll som förbereder dig för framtiden och din framtida yrkesroll som ingenjör.

Under examinationerna vill vi inte bara kontrollera om du kan litteraturen, utan vi vill också att du skall kunna visa att du kan tillämpa och förstå kunskaperna. Därför kommer inte examinationerna bara att bestå av skriftliga sluttentor, utan vi kommer också att använda oss av löpande examination under kursernas gång genom till exempel kontrollskrivningar (kortare skriftliga prov), skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, rapporter, laborationer, litteraturstudier, seminarier och projektarbeten.

Studiemiljön på Campus Gotland är småskalig som främjar god kontakt mellan studenter och lärare, här finns lång erfarenhet av att stödja studenters individuella lärprocess och att samverka med omgivande samhälle i utbildningarna.

STUDERA UTOMLANDS

Med universitetets utbytesavtal får du tillgång till stora möjligheter att läsa en termin eller ett läsår vid ett utländskt lärosäte, vilket kan vara en nyttig erfarenhet. Uppsala universitet har utbytesavtal till alla kontinenter utom Antarktis. Vi hjälper dig gärna med råd och praktiska detaljer.

Senast uppdaterad: 2021-05-12