Masterprogrammet i industriell ledning och innovation (Uppsala)

Sverige är ett av världens mest innovativa länder och hela vår exportdrivna ekonomi bygger på innovationskraft inom flera områden. För att vi ska kunna fortsätta vara i framkant behövs personer som har helhetsperspektiv på teknik, ledarskap och internationell affärsverksamhet. Detta program finns till för dig som vill vara en av dessa personer.

Är du sugen på en yrkeskarriär som kretsar kring ledning och innovation? Vill du bättre förstå och behärska spelet i stora och komplexa organisationer? Vi erbjuder dig en väg in i näringslivet och möjligheter till en karriär inom teknikintensiva, innovativa verksamheter i olika typer av företag. Vare sig du väljer ett litet nystartat företag eller en internationell koncern ger detta masterprogram dig en mängd verktyg för att leda komplexa innovationsprocesser.

Programmet är utvecklat i samarbete med näringslivet vilket bland annat märks genom en mängd företagsbesök, gästföreläsningar och projektarbeten.

Varken i företag eller i samhället i stort existerar rent tekniska problem, lika lite som det finns rent ekonomiska eller organisatoriska. Stegen mellan teknisk utveck­ling, produktion, marknadsföring och försäljning innebär alltid överväganden som är av både teknisk, ekonomisk och organisatorisk karaktär. De ger ofta upphov till komplexa frågeställningar som kräver en förståelse av samtliga dessa dimensioner.

Ambitionen med detta program är därför att utbilda framtida ledare med god förmåga att skapa sig en en helhets­bild över komplexa processer och struk­turer inom och omkring teknikintensiva företag. Vår strävan är också att studenter som fullföljt programmet ska bli innovatörer som kan kom­binera teknik, ekonomi och marknads­föring för att driva och leda projekt samt skapa och utveckla affärsrelationer. Utbildningen är också forskningsförberedande.

Om programmet


Unikt för denna utbildning är att den ligger nära både näringslivet och forskningen. Programmets studenter kommer från olika teknikbakgrunder och tränas i att hantera tekniska, sociala och ekonomiska dimensioner i innovationsprocessen.

Målet med programmet är att du ska kunna arbeta med innovationsprocesser i olika typer av företag. För att du ska vara väl förberedd används samma metoder och modeller i undervisningen som i näringslivet. Du får också verktyg för att analysera och förstå existerande marknader samt stegen mellan idé, produktutveckling och marknadslansering. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskaper i bland annat:

Ekonomi: Vad krävs för att innovation ska generera pengar? Hur räknar man på nya produkters ekonomiska profil? Vilka investeringar skall vårt företag satsa på?

Produktutveckling: Hur går man från en spännande idé till en färdig produkt? Vad krävs för att produkterna ska lanseras inom rimliga ramar vad gäller såväl ekonomi som tid och kvalitet?

Marknadsföring: Hur analyserar man marknader? Hur förstår man kunder och bygger kundrelationer för att framgångsrikt marknadsföra tekniska produkter och tjänster?

Organisation: Du får träna din analysförmåga för att förstå och hantera samspelet i och mellan komplexa organisationer, både med avseende på formella och informella strukturer.

Projektledning: Innovationsarbetet sker ofta i projektform och projektledning blir därför en viktig kompetens som du kommer att ha mycket nytta av i ditt framtida arbetsliv.

Retorik: Din presentationsförmåga är ofta nyckeln till lyckade affärer och en fram­gångsrik karriär. Du lär dig utveckla din muntliga och skriftliga förmåga för att kunna övertyga styrelser, partners och chefer.

Förutom kurser i ekonomi får du mot slutet av första året tillämpa dina kunskaper på ett större kommersialiseringsprojekt som genomförs som ett grupparbete.

Under andra året specialiserar du dig mot ledning och koordinering av tekniskt utvecklingsarbete. Du läser till exempel innovationens filosofi, kvalitativ och kvantitativ metod, samt valbara kurser inom till exempel nano­teknologi, bioteknik, ellära, byggteknik eller maskinteknik. 

Examen


Programmet leder till en teknologie masterexamen (Master of Science, 120 credits) med industriell teknik som huvudområde.

Om undervisningen


Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper.

Genom den nära kontakten med näringslivet i form av studiebesök, inbjudna föreläsare och olika projekt, får du möta personer med erfarenhet från innovationsarbete utanför universitetet.

Under utbildningen kommer du att delta i seminarier där du tillsammans med andra studenter diskuterar konkreta företagsproblem och olika fall. Varje kurs innehåller minst ett projektarbete. Det finns också en stor valfrihet av kurser från andra program.

Majoriteten av kurslitteraturen är på engelska. På studenters begäran kan även undervisning och examination ske på engelska.

Senast uppdaterad: 2021-05-12