Vår forskning

Det bedrivs flera forskningsprojekt vid avdelningen för kvalitetsteknik som knyter an till olika aspekter av hållbarhet och hållbar destinationsutveckling. Forskning inom hållbarhet handlar bland annat om att skapa långsiktigt hållbara organisationer. Forskning med fokus inom hållbar destinationsutveckling handlar om att skapa destinationsupplevelser som berikar lokalsamhället ekonomiskt, socialt och minimera påverkan på miljön.

Vid avdelningen bedrivs även forskning om kvalitetsteknik med process- och intressentfokus. Det involverar bland annat organisatorisk utveckling och mognad med målet att förbättrat hållbarhetsfokus och prestanda.

Lista på våra forskningsprojekt (länk till artikel längre ner på sidan)

FORSKARSKOLA

I januari 2021 startar Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling, belägen på Campus Gotland. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Forskarskolans forskningsprojekt tar sin utgångspunkt i lokala hållbarhetsutmaningar på Gotland. Samtidigt är forskarskolan integrerad i den befintliga forskningsmiljön och nätverk för att garantera internationell excellens.

Inom forskarskolan drivs fem unika forskningsprojekt där olika institutioner samverkar. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik deltar i två av forskarskolans projekt:

  • Hållbar destinationsutveckling
  • Gotlands hållbara energiomställning: resurser behov och planering

Läs mer om forskarskolan på Campus Gotland. 

Pågående forskningsprojekt

Lean-implementering i tjänsteorganisationer med fokus på etik och ledarskap

Förbättrings och kvalitetsmodellen Lean har utvecklats från Toyota Produktion System (heter numera The Toyota Way) som fortfarande framgångsrikt används av Toyota. Lean består av två principer- Ständiga förbättringar och Respekt för människan som tillsammans ska reducera slöserier och addera värde i en organisation. Organisationer över hela världen försöker nå samma resultat som Toyota men de flesta misslyckas. Studier visar att uppnådda resultat inte når de förväntningar man satt eller består över tid. Mindre än 10% av Lean satsningar finns kvar efter tre år. Varför är det så svårt att lyckas med Lean i väst? – Den frågan försöker Mia Ljungblom besvara i sitt doktorandprojekt.
Läs mer om projektet "Lean-implementering i tjänsteorganisationer med fokus på etik och ledarskap"

Omställning för hållbar boendevärdekedja

Bygg- och boendeprocesser står för ca 30 - 50% av globala CO2-utsläpp, 20 - 30% av de svenska, och  byggsektorn står inför en stor omställningsutmaning. Branschen och akademin behöver enas kring en förståelse och definition av begrepp som hållbarhet och resurseffektivitet. Detta projekt ska utveckla process- och systemmodeller för att visualisera boendevärdekedjan och föreslå indikatorer för en effektiv mätning. En fallstudie på Gotland fungerar som ett testfall av modellerna i den svenska bygg- och boendebranschen.
Detta är ett forskarutbildningsprojekt. Ansvarig/doktorand: Max Rosvall

Kvalitetsteknik för hållbar utveckling

Mycket av den organisatoriska utveckling som gjorts genom åren, som till exempel storskalig produktion och globala marknader, har orsakat flera hållbarhetsproblem. Detta forskningsprojekt inriktar sig på hur grundläggande värderingar inom kvalitetstekniken kan stödja hållbar utveckling. Utgångspunkten är att genom systemsyn på övergripande nivå förklara hur lämpliga arbetssätt och verktyg kopplade till kvalitetsteknik med huvudsakligt fokus på intressenter och processer kan adressera och förbättra dagens verksamhetsutveckling genom ett ökat fokus på hållbar förbättring. 
Detta är ett forskarutbildningsprojekt. Ansvarig/doktorand: Gunnar Dahlin

Hållbara arktiska kryssningsdestinationer: Från praktik till styrning

Kryssningsturism i Arktis är en industri som ger ekonomisk utveckling, som dock har negativa miljömässiga och sociala konsekvenser. Därför syftar detta projekt till att skapa en verktygslåda för hållbar utveckling av kryssningsturism för att därigenom stödja utveckling av meningsfull försörjning för arktiska samhällen. För detta komma vi att studera hur aktörer inom kryssning hanterar utmaningar förorsakade av kryssning och hur de säkerställer en hållbar framtiden för arktiska kryssningsdestinationer. Projektmedlem från avdelningen: Ulrika Persson-Fischier.
Läs mer om projektet Hållbara arktiska kryssningsdestinationer på Nord universitetets webb

Hållbara besök på Påskön (Rapa Nui): Glocala perspektiv 

Detta projekt utforskar relationen mellan kulturarvspolitik, regelverk, urbefolkningar och sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor på Rapa Nui som en viktig turistdestination. Samarbeten med Rapanui forskare och lokalbefolkningen om nutida utvecklling av turism och social, ekonomisk och miljömässighet hållbarhet på Rapa Nui ger in djup förståelse för förutsättningarna på Rapa Nui, vilka är relevanta för liknande situationer globalt.
Läs mer om projektet om hållbara besök på Påskön (på engelska).

Kulturarv i Regionala utvecklingsstrategier

Detta projekt undersöker vilken roll kulturarv spelar i regionala utvecklingsstrategier och EU-finansierade projekt. Tidigare forskning indikerar att kulturarvssektorn och regionalt utvecklingsarbete arbetar enligt olika logiker. Syftet med detta projekt är att med ett nationellt perspektiv undersöka vilka effekter detta får för möjligheterna att använda kulturarv som en innovationsmotor för regional utveckling och smart specialisering, till exempel inom besöksnäringen. Genom att identifiera goda exempel kommer vi att sprida kunskap som kan öka sektorns möjligheter.
Läs mer om projektet om kulturarv i regionala utvecklingsstrategier (på engelska).

Hållbar turism i det nya normala

Världen står nu inför en kris av hittills aldrig skådad magnitud, och turismen är en av de värst drabbade sektorerna. Pandemin utgör en påtvingad paus i människors frenetiska resande, och en möjlighet att reflektera över våra val, en inbjudan till turister och industrin att omvärdera sina möjligheter och anpassa sig till mer hållbara praktiker i den era som kommer efter COVID 19. Syftet med detta projekt är att utgå ifrån kunskap och erfarenhet genererade av turismföretag under pandemins kris för att utveckla ny kunskap för att nå en mer hållbar utveckling av turismen efter krisen. 
Läs mer om projektet "Hållbar turism i det nya normala" (på engelska).
 

Att undervisa entreprenörskap för hållbarhet

Detta projekt undersöker skärningspunkten mellan entreprenörskap och hållbarhet, så som de hanteras inom högre utbildning. I ett samarbete mellan Uppsala universitet, Nord universitet i Norge och Rijksuniversitet Groningen, Netherlands, studerar vi var strategier för entreprenörskap och för hållbarhet möte, stärker och skapar synergier mellan varandra, och var – möjligen – de går isär eller till och med motsäger varandra. Vi utforskar pedagogiska teorier, ”best practice”, samt skapar en utbildningsmodul, testkör och utvärderar den.
Läs mer om projektet "Att undervisa entreprenörskap för hållbarhet" (på engelska).
 

VAMOS: Virtuellt utbyte för att hantera så kallade wicked problems: Latinamerikansk och Europeisk samverkan kring utbildning för hållbarhet.

I VAMOS samlas åtta universitet och en NGO för ett utbyte av god praktik inom internationalisering, virtuell undervisning och utbildning för hållbarhet. Konsortiet kommer att utveckla en virtuell kurs som studenter inom alla partneruniversitet kommer att delta i och arbeta med lokala/globala hållbarhetsutmaningar, s.k. wicked problems. Huvudsyfte: att bygga kapacitet för innovativ internationell kollaboration och gemensamt lärande, med ett fokus på lärandemiljöer för hållbarhet och s.k. virtual exchange i kurser och projekt som adresserar FNs 17 hållbarhetsmål.
Läs mer om projektet VAMOS (på engelska).

Hållbart fiske

Projektet kartlägger förutsättningarna för utvecklandet av hållbar fisketurism på Gotland. Ulrika Persson-Fischier undersöker hur andra intressenter (husbehovsfiskare) än kommersiella turistaktörer ser på fiske, för att förstå förutsättningarna för social acceptans för kommersiellt rekreationsfiske, och därmed social hållbarhet för fisketurism på Gotland.

Läs mer om projektet hållbart fiske (på engelska)

Fler forskningsområden/projekt

  • Hållbara verksamhets- och ledningssystem
  • Synergier mellan kvalitetsutveckling och hållbar utveckling utifrån ett processbaserat systemperspektiv
  • Kvalitetsutveckling i högre utbildning.
  • Kvalitetstekniska arbetssätt och verktygs användande inom organisationer
  • Organisatoriskt lärande och lärprocessers betydelse för kompetensutveckling
  • Kvalitetsutveckling och hållbara utvecklingsmodeller
  • Forskning inom ledarskap, kommunikation, förändrings- och projektledning samt gruppdynamik 
  • Hållbara byggmaterial
Senast uppdaterad: 2022-03-22