Adjungerad professor bidrar till relevanta forskningsfrågor

2021-09-21

Porträttbild av Holger Ecke.Holger Ecke, chef på Vattenfall Research and Development (R&D) samt adjungerad professor vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, uppskattar de synergieffekter hans anställningar ger:

– Att få tjänstgöra i både akademi- och företagsmiljö är mycket inspirerande och motiverande, säger Holger Ecke.

En adjungerad professor tillsätts med extern finansiering och har en tidsbestämd tjänstgöringstid. Syftet är att i forskning och undervisning engagera kvalificerade personer som har sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför högskolan.

En av många adjungerade professorer vid Uppsala universitet är Holger Ecke. Sedan 2019 tjänstgör han vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, närmare bestämt på avdelningen för byggteknik och byggd miljö. Uppdraget som adjungerad professor utför Holger Ecke på 20 procent. Övrig tid arbetar han som chef för forskning- och utvecklingsenheten Infrastructure Laboratory vid Vattenfall Research and Development (R&D). Förutom att vara linjechef för 20 medarbetare, har han ansvar för Vattenfall Forskning och utveckling (FoU) inom området vindkraft. 

Hej Holger, hur kommer det sig att du blev adjungerad professor?

– Igenom min tjänst på Vattenfall R&D har jag under flera år haft många kontakter och beröringspunkter med Uppsala universitet. Eftersom avdelningen för byggteknik och byggd miljö motsvarar FoU-behovet vi har på Vattenfall, kändes det naturligt att frågan kom upp om *affiliering. Med docentkompetens i botten och ett utpräglat intresse för forskning var det formella steget inte långt till en adjungerad professur.

* Affiliering är en forskares anknytning eller tillhörighet till lärosäte eller annan organisation.

Vad jobbar du med som adjungerad professor?

– Som adjungerad professor arbetar jag med infrastruktur i energisystem. Anläggningar inom energisektorn utgörs till stor del av en omfattande infrastruktur som t.ex. dammar, tunnlar, fundament, byggnader, vägar, kulvertar, ledningar och så vidare. Dess drift och underhåll är en utmaning när det kommer till såväl tillgänglighet som tillförlitlighet. Både ekonomi, uthållighet och säkerhet kan påverkas avsevärt. 


”Akademins miljö erbjuder oerhörda möjligheter till att skapa djup förståelse, vilket i sin tur gynnar ett företags utvecklingsarbete”


Trivs du med att ha en delad tjänst? Vad är fördelarna?

– Att dela tjänsten mellan ett företags FoU-organisation och ett universitet är både inspirerande och motiverande. Akademins miljö erbjuder oerhörda möjligheter till att skapa djup förståelse, vilket i sin tur gynnar ett företags utvecklingsarbete. Å andra sidan kan företagsperspektivet hjälpa att formulera relevanta forskningsfrågor. Jag har alltid trivts i detta spänningsfält mellan analys och syntes. 

Porträttfoto av Joakim Widén.Vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö uppskattas Holgers insatser som adjungerad professor. Avdelningsföreståndare Joakim Widen berättar att det exempelvis blir mycket lättare att identifiera, starta upp och driva samarbeten mellan industri och universitet:

– En adjungerad person som har direkt inblick i båda verksamheterna kan mycket lättare se möjligheter och synergier. En annan viktig sak är att få direkt återkoppling på vad som är intressant och prioriterat inom industrin och vilka behov av ny kunskap och utveckling som finns. Det är värdefullt för oss både inom forskning och utbildning, säger Joakim Widén.

Önskar ni fler adjungerade professorer och hur blir man en sådan?

– Det gör vi absolut. Och inte bara adjungerade professorer, man kan även bli adjungerad lektor eller adjunkt, beroende på meritering. För att bli adjungerad behöver arbetsgivaren utanför universitet se ett värde i att personen spenderar en del av sin tid på universitetet. I normalfallet är det den adjungerades arbetsgivare utanför universitetet som betalar lönen även för den tid som spenderas på universitetet – vilket är väl investerade pengar! 


Caroline Holmbom

Senast uppdaterad: 2023-06-26